Browse YAGO2

Search:   <wikicat_Swiss_physicists>
<Konrad_Bleuler>
<Albert_Einstein>
<Eduard_Hagenbach-Bischoff>
<Pierre_Prévost>
<Nicolas_Fuss>
<Charles_Édouard_Guillaume>
<Peter_Hänggi>
<Fritz_Fischer_(physicist)>
<Aimé_Argand>
<Hans_Jenny_(cymatics)>
<Jakob_Amsler-Laffon>
<Jean-André_Deluc>
<Daniel_Loss>
<Stefan_Janos_(physicist)>
<Johann_Gerhard_König>
<Robert_Emden>
<Klaus_Hepp>
<Jacob_Bernoulli>
<Ludwig_Zehnder>
<Martin_Schadt>
...
  rdf:type   
  rdfs:subClassOf   <wordnet_person_100007846>
<wordnet_physicist_110428004>